Thông báo thay đổi của phiên bản MT-1706

Nguyễn Trường Giang 19.11.2018